Klachtenregeling Salsaparilla BV

Uiteraard doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht dat in uw ogen onverhoopt niet het geval zijn dan spijt ons dat zeer. Indien nodig kunt u dan onderstaande klachtenprocedure volgen.

Salsaparilla BV klachtenregeling

Artikel 1
Indien een deelnemer aan een game van Salsaparilla BV of opdrachtgever van Salsaparilla BV een klacht heeft over een game van Salsaparilla BV of over het optreden en/of handelen van Salsaparilla BV, dan dient de deelnemer of de opdrachtgever uiterlijk twee weken na afronding van de game c.q. na het optreden of handelen, deze klacht schriftelijk aan de directie van Salsaparilla BV te sturen.

Artikel 2
De schriftelijke klacht omvat in ieder geval de naam en het adres van de klager, de inhoud van de klacht en het tijdstip waarop of de periode waarin de klacht is ontstaan.

Artikel 3
Salsaparilla BV zal binnen één week na de ontvangst van de klacht schriftelijk aan de klager bevestigen dat de klacht is ontvangen en aan de klager meedelen hoe de procedure verder gaat.

Artikel 4
Salsaparilla BV zal zich inspannen om binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht, met de deelnemer of de opdrachtgever contact opnemen om te zorgen voor een zorgvuldige en correcte afhandeling van de klacht. Indien Salsaparilla BV een langere tijd nodig heeft om de klacht de onderzoeken en te behandelen dan zal Salsaparilla BV binnen vier weken na ontvangst van de klacht de klager hiervan schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen, waarbij Salsaparilla BV zal aangeven hoe lang dit zal gaan duren. Salsaparilla BV zal de afhandeling van de klacht schriftelijk bevestigen aan de klager.

Artikel 5
De klacht en de daarbij behorende documenten worden door Salsaparilla BV geregistreerd, vertrouwelijk behandeld en zorgvuldig bewaard gedurende een periode van vijf jaren nadat de klacht is ingediend.

Artikel 6
Indien de klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht door Salsaparilla BV, kan de klager hiertegen binnen twee weken nadat Salsaparilla BV schriftelijk de afhandeling van de klacht aan de klager heeft bevestigd, beroep instellen bij: Dutch Games Association (DGA), Neude 5, 3512 AD, Utrecht, waarbij DGA zoveel als mogelijk zal handelen zoals omschreven in de artikelen 2 tot en met 6. Het oordeel van DGA is voor Salsaparilla BV bindend. Salsaparilla BV zal zo snel als mogelijk aan het oordeel van DGA voldoen.